The text of the initiative

Innehåll
Vi föreslår 30 km/t som grundhastighetsbegränsning för urbana och bostadsområden inom EU. Lokala myndigheter kunde fastställa andra hastighetsbegränsningar ifall de kan visa hur de mest utsatta trafikanternas säkerhetsbehov och miljökrav kan mötas.


En beskrivning av initiativets målsättningar för vilkas förverkligande kommissionen ombeds handla

EU har klara  trafiksäkerhets- och miljömålsättningar men dessa uppnås ännu inte. En 30 km/t hastighetsbegränsning skulle hjälpa ett mera effektivt förverkligande av dessa emedan sådana hastighetsbegränsningar har visat sig effektiva när det gäller att minska personskador och dödsfall, buller, luftförorening och koldioxidutsläpp samt för att förbättra trafikens smidighet. Människor kan röra sig med mindre rädsla. Miljövänliga transportmodeller blir mera attraktiva.

För att respektera subsidiaritetsprincipen måste de lokala myndigheterna ha rätt att införa även andra hastighetsbegränsningar och att använda sig av andra alternative för att uppnå dessa målsättningar.


Relevanta stadganden för initiativet i fördragen.
 Artikel 91.1(c) och 191 FEUF

 Publicerat
16 september 2012